VVS- Installationer

Stigende vand- og vandafledningspriser, problemer med bakterier i varmt vand, stort vandforbrug, større komfortkrav, dårligt indeklima, individuel måling af vand og varme mv. samt meget nedslidte og utidssvarende tekniske installationer er alle parametre, der er medvirkende til at installationer for vand, varme, kloak, afløb og ventilation i stort omfang udskiftes/ombygges.

Af eksempler på installationsprojekter kan nævnes etablering af nye centralvarmeanlæg med varmefordelingsmålere monteret på radiatorer. Ombygning/supplering af eksisterende et- og tostrengede centralvarmeanlæg til drift af fjernvarme, herunder lavtemperaturfjernvarme. Konvertering af eksisterende oliefyrede varmecentraler til gas eller fjernvarme.

Etablering af ny eller udskiftning af eksisterende koldt og varmt brugsvandsinstallation med individuel måling af forbrug. Udskiftning/renovering af afløbsanlæg omfattende faldstammer, gulvafløb, toiletter og kloakanlæg. Etablering af ventilation, der sikrer korrekt luftskifte samt bedre indeklima i boligerne.

Vi har deltaget med teknisk rådgivning samt projektering af mange installationsanlæg af varierende størrelse og art. Vores ingeniører råder over den fornødne viden og ekspertise, der ofte er nødvendig for at imødekomme kundens, myndighedernes samt brugernes krav.