Renovering - BBR og Byggetilladelse

Renovering af eksisterende bygninger, enfamiliehuse eller etageejendomme, vil typisk omfatte en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Tag - udskiftning af belægning, isolering/indretning af taglejligheder eller tagaltaner
 • Kælder – fugtisolering, etablering af dræn
 • Facader – istandsættelse/efterisolering
 • Altaner - renovering af eksisterende eller etablering af nye
 • Vinduer – renovering eller udskiftning
 • Trappeopgange - istandsættelse
 • Badeværelser - renovering af eksisterende eller etablering af nye
 • Køkkener - renovering af eksisterende eller etablering af nye
 • Kloak – renovering eller fornyelse af kloakanlæg
 • VVS-installationer – renovering eller fornyelse af installationer for varme, afløb, vand, gas, ventilation mv.
 • EL-installationer – renovering eller fornyelse af installationer for lys, kraft, telefon, antenne, edb, belysning mv.

Vores ydelser i renoveringssager omfatter alt fra arkitekt- og/eller ingeniørdiscipliner, herunder tilstandsvurderinger, skitseprojekter som beslutningsgrundlag, budgetlægning, projektering, indhentning af tilbud, myndighedskontakter, tilsyn til udarbejdelse af byggeregnskab.

Renoveringssager kan evt. delvis være finansieret gennem offentlig byfornyelse og/eller individuelle aftaler mellem ejer og lejere.

BBR

I forbindelse med renoveringer af såvel etageejendomme som enfamiliehuse, skal der ske en korrektion af BBR-areal beregningen, når der tillægges eller omfordeles arealer eller etableres bad/toilet. Dette skal ske efter et fastlagt regelsæt.

I Københavns kommune skal disse oplysninger indsendes sammen med anmeldelse af/ansøgning om byggearbejder, før sagsbehandling kan påbegyndes.

Indberetningerne, herunder arealberegningerne, anvendes som grundlag i forbindelse med fastsættelse af ejendomsvurderinger og et lejemåls bruttostørrelse. Et lejemåls bruttostørrelse bruges igen til beregning af fordelingstal til eksempelvis fællesudgifter og varmeregnskab. Derfor kan lukning af adgangsvej fra erhverv i stueetage til trapper ændre fordelingen på alle lejemålene i ejendommen, ligesom etablering af en kvist til erstatning af et ovenlysvindue ændrer arealet af en lejlighed.

Svagheden ved BBR-registret er at bygherren, som er pligtig til at foretage indberetningen, ikke altid er opmærksom på, hvilke forandringer der ændrer på BBR. Eftersom der ikke er konsekvent myndighedskontrol hermed, ses der ofte fejl i BBR-registrets oplysninger.

Vi har gennem årene opnået stor erfaring i udførelse af BBR-areal beregninger til brug for indberetning.

Byggetilladelse

Når man renoverer en ejendom, skal der søges byggetilladelse, hvis byggeriet omhandler fjernelse af bærende vægge, sammenlægning af flere rum, etablering af badeværelse eller flytning af eksisterende køkken og badeværelse. Er man i tvivl om reglerne, kan man hente oplysningerne på Kommunens hjemmeside, eller kontakte os.

I Københavns -og Frederiksberg Kommune ansøges via https://www.bygogmiljoe.dk – her bliver man guidet gennem forløbet, med anvisning af relevante dokumenter, som skal indsendes. Der kan ligge lokalplaner, som har indflydelse på, om man får tilladelsen. Hvis vi er rådgivere på byggesagen, sørger vi naturligvis for al kontakt til de offentlige myndigheder.